Categorieën
ASME-BPE gecontroleerde kwaliteit   
High-Tech oplossingen in Roestvaststaal  

Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • afnemer : ieder rechtspersoon, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland of het Handelsregister van het betreffende land van oorsprong en die beschikt over een bij BPE-Technology aangemaakt account en met wie ondernemer een overeenkomst aangaat of aanbieding doet;
 • dag : werkdag;
 • ondernemer : de besloten vennootschap BPE-Technology B.V. gevestigd aan Zakendijkje 26 te 1862HB Bergen (NH), met BTW nummer 855412021B01 en Kamer van Koophandel te Flevoland nummer 63812428;
 • overeenkomst : iedere overeenkomst die tussen ondernemer en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding of uitvoering daarvan;
 • product : ieder op grond van de overeenkomst door ondernemer aangeboden, te leveren of geleverde zaak of daarmee gelijk te stellen product.
 • voorwaarden : deze algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ondernemer en afnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden volledig van toepassing. Ondernemer en afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 • Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
 • Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.
 • Indien ondernemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ondernemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2 - Het aanbod.

Ieder aanbod van de ondernemer mondeling, schriftelijk of op de website is vrijblijvend. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend voor ondernemer. Elk aanbod bevat informatie, die het voor afnemer duidelijk maken wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

* de prijsstelling exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen;

* de eventuele bijkomende kosten voor levering;

* de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

* de betaling vooraf of de uiterste betalingstermijn, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

* de termijn voor aanvaarding van het aanbod en/of de termijn voor het gestand doen van de prijs.

 

Artikel 3 - Bestellingen en offertes.

Afnemer kan mondeling of schriftelijk een offerte opvragen over de prijs, levertijd en eventueel aanvullende korting van producten. Een offerte vervalt indien het product waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Een aangevraagde offerte is 7 dagen na het uitbrengen ervan door ondernemer geldig. Binnen 1 werkdag nadat de bestelbevestiging door ondernemer is ontvangen wordt de aanvraag in bestelling gezet.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop die gereed zijn voor verzending aan afnemer. De ondernemer streeft ernaar om de producten zoveel mogelijk in één keer bij afnemer af te leveren. Het is echter mogelijk dat de bestelling in meerdere leveringen wordt afgeleverd.

Producten die in 1 opdracht en met 1 ordernummer of referentie worden besteld, worden op één adres afgeleverd, met inachtneming van artikel 8.42. Het is niet mogelijk om bij 1 ordernummer afzonderlijke producten apart te verpakken of op een ander adres af te leveren.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is de ondernemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ondernemer anders aangeeft.

 

Artikel 4 - De overeenkomst.

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de afnemer aangeeft bij vooruitbetaling te willen betalen, komt de overeenkomst tot stand nadat ondernemer op basis van de offerte een Proforma factuur heeft verstuurd en afnemer het totaalbedrag om de rekening van ondernemer heeft betaald.

De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 5 – Prijs.

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens wijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten op elk moment wijzigen of met een variabele prijs aanbieden.

Ondernemer en afnemer kunnen voor de looptijd van een project een vaste prijsstelling per product overeenkomen. De bevestiging daarvan zal altijd schriftelijk plaatsvinden, waarin ook eventueel aanvullende condities zijn vermeld.

De op de website en in offertes genoemde prijzen voor producten zijn exclusief BTW en bij een orderbedrag groter dan € 200,00 inclusief transport, verpakking, legeringstoeslag en digitaal aangeleverde materiaalcertificaten. Voor het transport en de verpakking wordt uitgegaan van de standaard verpakking – en een vervoerswijze die ondernemer voor vergelijkbare opdrachten gebruikt. Wanneer een afnemer uit een ander land dan Nederland een bestelling plaatst, wordt 0% BTW in rekening gebracht in verband met intracommunautaire leveringen o.b.v. artikel 138 EU BTW richtlijn 2006/112/EC.

Artikel 6 – Betaling.

Tenzij anders overeengekomen dienen door afnemer verschuldigde bedragen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan op het door ondernemer opgegeven rekeningnummer. Ondernemer is gerechtigd om aan het totaalbedrag van de maandelijkse achterafbetaling van lid 1 van dit artikel een maximum te stellen. Ondernemer heeft het recht om vooraf een creditcheck uit te voeren. Indien daaruit een negatief oordeel volgt, is ondernemer gerechtigd vooruitbetaling van afnemer te verlangen, bij gebreke waarvan ondernemer niet tot levering zal overgaan. De levertijd zal bij een dergelijke vooruitbetaling ingaan op het moment dat de betaling is bijgeschreven op het opgegeven rekeningnummer van ondernemer.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is ondernemer gerechtigd een vertragingsrente van 1% per maand over het openstaande bedrag in rekening te brengen. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Indien de afnemer in gebreke of verzuim is in de tijdige nakoming van zijn verplichtingen, heeft ondernemer het recht om de vordering ter nakoming van deze aangegane verplichting(en) ter incasso over te dragen aan een derde partij. Vanaf het moment dat dit plaatsvindt, worden alle afspraken tussen ondernemer en afnemer opgeschort tot het moment dat afnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze derde partij zal aan afnemer buiten het ter incasso openstaande bedrag en de vertragingsrente, alle aanvullende, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening in rekening brengen.

Afnemer is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem aan ondernemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct en onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud.

Alle door ondernemer in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijven eigendom van ondernemer totdat afnemer alle verplichtingen uit de met ondernemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.

Door ondernemer geleverde producten, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. De afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van ondernemer veilig te stellen.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten of rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de afnemer verplicht om ondernemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

In het geval ondernemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan ondernemer en door ondernemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ondernemer zich bevinden en die producten terug te nemen.

Artikel 8 - Levering en uitvoering.

De ondernemer zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt in beginsel het adres van de afnemer dat gekoppeld is aan zijn Kamer van Koophandel inschrijving (in Nederland) of aan zijn inschrijving in het betreffende land van herkomst. Wanneer afnemer een zakelijk account heeft bij ondernemer kunnen andere afleveradressen worden opgegeven.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 2 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal ondernemer geaccepteerde bestellingen direct uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal ondernemer het bedrag dat de afnemer in het geval van vooruitbetaling heeft betaald, uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging op het in overeenstemming met het in lid 2 genoemde adres.

Artikel 9 - Reclame en herroepingsrecht.

Afnemer is verplicht het geleverde te inspecteren op gebreken direct na het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort afnemer te onderzoeken of kwaliteit en hoeveelheid overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 5 werkdagen na aanlevering te worden gemeld bij ondernemer, die op basis van het geconstateerde gebrek de corrigerende acties met afnemer zal overleggen. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, komt afnemer geen recht meer toe op vervanging of schadeloosstelling.

Indien de afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de eventuele overige bestelde producten.

Bij de aankoop van producten heeft afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 (veertien) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de afnemer en dient schriftelijk aan ondernemer kenbaar gemaakt te worden. Indien afnemer van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien de afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de eventuele overige bestelde producten.

Artikel 10 - Conformiteit en fabrieksgarantie.

Ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande normen, wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Afnemer kan aanspraak maken op de door de producent van de producten geboden fabrieksgarantie, welke tot uiting komt in een kosteloze omruil van het product.

Een door de ondernemer verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de afnemer op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden. Buiten de garantie vallen gebreken aan de producten, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop ondernemer geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden of schade ontstaan tijdens transport door afnemer. Elke vorm van garantie komt te vervallen indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid.

Ondernemer is alleen aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gevolgschade, gelden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ondernemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan de ondernemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Iedere aansprakelijkheid voor directe schade van ondernemer jegens afnemer, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door afnemer aan ondernemer betaalde factuurbedrag van de desbetreffende (deel)opdracht waarmee het product wat de schade heeft veroorzaakt is geleverd.

Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat ondernemer is uitgegaan van door of namens de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ondernemer of zijn ondergeschikten.

Artikel 12 – Vrijwaring.

De afnemer vrijwaart ondernemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ondernemer toerekenbaar is.

Indien ondernemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de afnemer gehouden ondernemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ondernemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ondernemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de afnemer.

Artikel 13 – Overmacht.

De ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. De ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

Ondernemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zover ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.  

Artikel 14 - Toepasselijk recht en geschillen.

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de afnemer waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen of overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Lelystad (Nederland). Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.  

BPE-Technology B.V.- Oranjeplein 8 - 1934EN Egmond aan den Hoef –Nederland - 0652 407 462 – info@bpe-technology.com

 

 

Top